Skip to content

Politika
kvality

Politika kvality

  • Prostriedkom k prosperite firmy je trvalé zlepšovanie kvality vyrábaných produktov pri zachovaní vzájomnej výhodnosti obchodných vzťahov, ochrany životného prostredia a rešpektovania platných legislatívnych požiadaviek.
  • Podnikateľské aktivity sú orientované predovšetkým na dlhodobú spokojnosť našich zákazníkov, zamestnancov a ďalších zainteresovaných strán.
  • Systém manažérstva kvality (SMK) je neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania a manažérskeho riadenia firmy.
  • Systém manažérstva kvality a neustále zvyšovanie jeho efektívnosti je neoddeliteľnou súčasťou filozofie firmy Peterplast.
  • Zodpovednosť za kvalitu nesú všetci zamestnanci bez rozdielu úrovne pracovného zaradenia. Vedúci zamestnanci sú vzorom.
  • Dodávatelia sú našimi partnermi a sú priamo zainteresovaní na politike SMK.
  • Vzdelávacími aktivitami a zvyšovaním spôsobilosti našich zamestnancov je snaha zlepšovať všetky pracovné činnosti a zvyšovať úroveň kvality a poznania.
  • Efektívnou komunikáciou so zainteresovanými stranami optimalizujeme SMK.
  • Vedenie firmy trvalým rozvojom SMK vytvára predpoklad pre napĺnenie podnikateľského zámeru. Zvyšovaním kvality a neustálym zlepšovaním je zámer firmy byť moderným európskym výrobcom, so značkou progresivity a garanciou kvality.