Content-Type: text/html;
charset=utf-8

Hej hej, to aj pre outlook p=C3=B4jde, nastavim ti to.

Jakub Harma=C5=88o=C5=A1
jakub.harmanos@gmail.com

D=C5=88a 26. 5. 2017 o 6:06, Mgr. Peter Harma=C5=88o=C5=A1 – =
PETERPLAST <peterplast@mail.t-com.sk> nap=C3=ADsal:

D=C3=A1 =
sa to aplikova=C5=A5 pre m=C3=B4j Outlook?
Bude to na nie=C4=8Do =
dobr=C3=A9 ???
 
Mgr. Peter Harma=C5=88o=C5=A1
konate=C4=BE spolo=C4=8Dnosti
<image001.png>
 
PETERPLAST SLOVAKIA, =
s.r.o.,=C5=A0tudentsk=C3=A1 4123/46, Snina 069 01
mobil:         &nb=
sp;   
 +421 907 957 802
tel:         &nbsp=
;        +421 057 =
7682472
fax:         &nbsp=
;       +421 057 =
7580196
e-mail:         &n=
bsp;  
 peterplast@peterplast.eu
          &nb=
sp;            www. peterplast.eu
P Pros=C3=ADm, v=C3=A1=C5=BEte si na=C5=A1e =
=C5=BEivotn=C3=A9 prostredie a tento e-mail vytla=C4=8Dte iba vtedy, ak =
ho naozaj budete potrebova=C5=A5.
 Please consider your environmental responsibility =
before printing this e-mail
 
From: Slovak Telekom =
[mailto:Slovak Telekom] 
Sent: Nie=
je
Subject: Migrovali sme na nov=C3=BA =
emailov=C3=BA platformu, vitajte!
 

V=C3=A1=C5=BEen=C3=BD z=C3=A1kazn=C3=ADk,

 

ako sme V=C3=A1s u=C5=BE informovali, v uplynul=C3=BDch =
d=C5=88och sme prech=C3=A1dzali na nov=C3=BA, stabilnej=C5=A1iu =
emailov=C3=BA platformu, na ktor=C3=BA sme =C3=BAspe=C5=A1ne presunuli =
aj Va=C5=A1u emailov=C3=BA schr=C3=A1nku. T=C3=A1to zmena bola =
nevyhnutn=C3=A1 z d=C3=B4vodu skvalitnenia poskytovan=C3=BDch =
e-mailov=C3=BDch slu=C5=BEieb. P=C3=B4vodn=C3=A1 schr=C3=A1nka bude na =
starej e-mailovej platforme =C4=8Doskoro zablokovan=C3=A1, tzn. nebudete =
sa m=C3=B4c=C5=A5 do nej prihl=C3=A1si=C5=A5. U=C5=BE teraz v=C5=A1ak =
m=C3=B4=C5=BEete vyu=C5=BE=C3=ADva=C5=A5 nov=C3=BA platformu =
a uskuto=C4=8Dni=C5=A5 zmeny vo Va=C5=A1ich nastaveniach =
po=C5=A1tov=C3=A9ho klienta alebo webmailu.

 

Ak=
vyu=C5=BE=C3=ADvate webmail, do schr=C3=A1nky sa prihl=C3=A1site cez 
https://posta.telekom.sk rovnako ako na p=C3=B4vodnej =
platforme.

 

Ak vyu=C5=BE=C3=ADvate po=C5=A1tov=C3=A9=
ho klienta
 (Microsoft Outlook, =
aplik=C3=A1cia v mobile a pod.), je potrebn=C3=A9 si upravi=C5=A5 =
nastavenia nasledovne:

1. N=C3=A1zov serverov pre prich=C3=A1dzaj=C3=BAcu=
a odch=C3=A1dzaj=C3=BAcu po=C5=A1tu (SMTP a POP3 alebo IMAP): 
posta.telekom.sk

2. Meno pou=C5=BE=C3=ADvate=C4=BEa zme=C5=88te =
na va=C5=A1u kompletn=C3=BA e-mailov=C3=BA adresu (aj so zavin=C3=A1=C4=8D=
om a dom=C3=A9nou)

3. =C4=8C=C3=ADsla portov servera:

    –  Server na odosielanie po=C5=A1t=
y SMTPs: 587

    –  Servery na pr=C3=ADjem po=C5=A1=
ty POP3s: 995 alebo=
IMAPs: 993

4. Typ =C5=A1ifrovania pripojenia:
    –  SMTPs: TLS
    –  POP3s a IMAPs: SSL

 

Viac inform=C3=A1cii a podrobn=C3=A9 n=C3=A1vody, ako si =
jednoducho nastavenia upravi=C5=A5, n=C3=A1jdete na 
www.telekom.sk/zmena.

 

V pr=C3=ADpade z=C3=A1ujmu =
o nastavenie webmailu m=C3=B4=C5=BEete tie=C5=BE vyu=C5=BEi=C5=A5 =
spoplatnen=C3=A9 poradenstvo na linke P=C3=B4jdeto 0800 =
800 700.

 

=C4=8Eakujeme, =C5=BEe ste s nami.

 

V=C3=A1=C5=A1 =
Telekom

=

Recommended Posts